การใช้โปรแกรมตารางทำงาน สาระเพิ่ม ม.5 ครูชัยศักดิ์ แตงแก้ว
(Excel)

 

work01.jpg

ครูผู้สอน นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
               สาระเพิ่ม ชั้น ม.5/12 , ม.5/13 ,ม.5/14, ม.5/15, ม.5/16, ม.5/17และ ม.5/18
*ให้นักเรียนทุกคนทำข้อสอบปลายภาค ภายในวันที่ 12 ก.ย.56*